ZYPERTAC 25 EC

ZYPERTAC 25 EC

Cypermethrin 25 % W/V

1:180

 

zypertac_25_EC-1.pdf (4 downloads) Zypertac_25_EC-1.pdf (4 downloads)