ေသြးလြန္တုပ္ေကြးကာကြယ္ႏိုင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား…

သြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ ျခင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားတြင္ ေရာဂါျပင္းထန္
လာပါက အလြန္နာမက်န္းျဖစ္ျပီး အသက္ေသဆံုးသည္အထိ ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုးရာသီ၏ ဇူလိုင္လႏွင့္
ၾသဂုတ္လမ်ားတြင္ ေရာဂါကူးစက္မႈ အမ်ားဆံုးရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရေသာ္လည္း ယခုအခါ အခ်ိဳ႕ ျပည္နယ္တိုင္း ေဒသၾကီးမ်ားတြင္
တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ျဖစ္ပြားလာသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ရာသီ မေရာက္မီ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းသည္
ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး၊ ေရာဂါရွာေဖြေရးႏွင့္ ကုသေရးတို့ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အလြန္ပင္ အေရးၾကီး ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေအာက္ေဖၚျပပါ လြယ္ကူ ရုိးရွင္းေသာကာကြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါကို
ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းကာကြယ္နည္းလမ္းမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ျပီးကိုယ္တိုင္လည္း လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထုၾကားတြင္
ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔အားလံုးြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ မျဖစ္ပြား
ေအာင္ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႔။